Лаборатория


Ключовите моменти на нашата работа са лабораториите. Специалистите и обучаващите се имат достъп до най-високотехнологичните и авангардни материали на пазара. Курсът има за цел да предложи на амбициозните студенти методологическа пътека, за да се справи напълно осъзнато с възстановяването на сгради с историко-архитектурна стойност. Те ще могат да експериментират с всяка отделна техника, предназначена за възстановяването.

Лабораториите са оборудвани с модерни компютри, с които може да се извършва диагностика на всеки отделен детайл. Използването на компютърно оборудване е важно за по-доброто разбиране и използване на подходящите материали.

Изследване - Анализ - Диагностика

Диагностика на дървени и каменни конструктивни елементи чрез звукова томография:

Нашата структурна диагностика не е разрушителна, тя служи за получаване на необходимите основни данни за изготвяне на проект за възстановяване или поддръжка. Получените данни ни позволяват да изготвим лесно обясняваща се информация за консервационното състояние на елемента. След звуковата томографска диагностика следват етапи на проектиране на събраните данни и работни процедури, привеждат се примери за проведени експериментални изследвания с цел да се проучи вътрешната структура на сечението и да се определят разнородността и увреждането, като се оцени разпространението и тежестта им. Томографската карта показва различни състояние на деградация и зони с различна плътност и механични свойства.

Видео-ендоскопски изследвания

Видео-ендоскопските изследвания са предназначени за визуално изследване с помощта на микрокамера на вътрешността на отвор, направен в облицовката на стената. Тоест, могат да се идентифицират кухини или празнини, вида на стенната облицовка, консервационното състояние и възможни аномалии на анализираната зидария. За анализиране на стенната облицовка в определените от възложителя точки видео-ендоскопското изследване се извършва чрез вкарване на микрокамерата в отворите, направени с пробивна машина със свредло с диаметър 14 mm, разпределени по външната фасада на зидарията, към която е закрепен олтарът, с помощта на решетка със страни 1 - 2 метра прибл.

Техническо изпълнение

Радарът се състои основно от приемо-предавателна апаратура, която може да изпраща многочестотни импулси и да приема отраженията, генерирани от скрити обекти и това, което ги заобикаля. Всички реални среди поглъщат електромагнитни вълни в зависимост от електрическите им характеристики. От електрическа гледна точка хомогенната частично проводима среда се определя от две стойности:

  • относителна диелектрична константа;
  • проводимост.

Електромагнитната вълна, генерирана от радара, се излъчва в стената посредством предавател (TX), намиращ се във вътрешността на антената. Когато електромагнитните вълни срещнат физическа нееднородност, част от падащата енергия се отразява и генерира импулс, подобен на предавания, но отслабен и изкривен по фаза и честота, който се улавя от приемник (RX). Формата на предавания импулс е подходящо калибриран така, че да се получи спектрално разпределение от гаусов тип с централната стойност, представляваща характерната честота или централната честота на антената, която съответства на доминиращата честота на импулса.

Централната честота на антената определя характеристиките разделителна способност и възможна максимална дълбочина на изследване. Нееднородността, кухините, едрите материали и др. предизвикват смущения в електромагнитното поле, които са лесно откриваеми и регистрируеми.

Томографско картографиране на индекса на празното пространство

За да се постигне адекватно картографиране на индекса на празното пространство, беше извършено разделяне на предната част на олтара на участъци от около 0,50 m ^ 2, чрез решетка, съставена от 7 реда и 11 колони. На всяка микро зона е определена стойност между 0 и 20, представляваща индекса на празните пространства, изразен като наличие на празнини, оценени в проценти от обема на стената. В тази връзка трябва да се отбележи, че терминът „празно пространство“ се отнася до зона на зидарията, състояща се от груб материал или в някои случаи от вътрешни пространства, запълнени с остатъчен материал, които представляват решение за еднородност на структурата. Графичното представяне на разпределението на индекса на празните пространства е изготвено със специален софтуер, който извършва точна интерполации на данни и да изготвя карти с изо-стойност.

Реставрация на текстил